Mitä on liikennejärjestelmäsuunnittelu?

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on suunnittelua, jossa tulee huomioida ensinnäkin erilaiset liikennemuodot, kuten kävelijät, pyöräilijät, yksityisautoilijat, joukkoliikennettä käyttävät tienkäyttäjät sekä tavaraliikenne. Suunnittelu keskittyy tarkastelemaan liikennejärjestelmää kokonaisuutena ja tarkastelee myös sitä, kuinka erilaiset toimenpideyhdistelmät vaikuttavat liikenteen kehittymiseen sekä liikkumiseen. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että liikennejärjestelmäsuunnittelu vaikuttaa yllättävän moneen asiaan – se vaikuttaa sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin ja voi auttaa jopa parantamaan tieliikenteen käyttäjien turvallisuutta. Tästä syystä liikennejärjestelmäsuunnitteluun tuleekin kiinnittää riittävästi huomiota. Aikana jona monien asioiden merkittävyys mitataan rahassa, voidaan liikennejärjestelmäsuunnittelun puolesta sanoa, että sen avulla voidaan vaikuttaa kaupunkien kilpailukykyyn – kaupunki, jossa liikennejärjestelmät on suunniteltu hyvin, on kilpailukykyisempi kuin sellainen kaupunki, jonka liikennejärjestelmät on toteutettu vähän sinne päin.

Miksi liikennejärjestelmäsuunnittelu on niin tärkeää?

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on tärkeää monestakin syystä. Ensinnäkin sillä on suurta vaikutusta kaupunkien asukkaiden hyvinvointiin, koska hyvin toimiva liikenne tarjoaa kaupungissa asuville ihmisille monipuolisia ja sujuvia liikkumismahdollisuuksia. Olemme listanneet liikennejärjestelmäsuunnittelun tärkeyttä korostavia seikkoja seuraavaan listaan.

– Liikennejärjestelmäsuunnittelulla voidaan katsoa olevan vaikutuksia kaupunkien kilpailukykyyn.

– Liikennejärjestelmäsuunnittelu vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin.

– Erilaisten liikennejärjestelmäsuunnittelun keinoin voidaan luoda uudenlaisia keinoja eheyttää yhdyskuntarakenteita.

– Hyvin toimiva liikennejärjestelmä luo kaupungin asukkaille mahdollisuuden liikkua monipuolisella, sujuvalla ja turvallisella tavalla.

– Hyvin toimiva liikennejärjestelmä auttaa siinä, että elinkeinoelämän tarvitsemat kuljetusmahdollisuudet monipuolistuvat.

– Liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitys korostuu maamme suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Tampereella ja Turussa, jossa tienkäyttäjien määrät ovat sen verran suuret, että pienikin virhe liikennejärjestelmäsuunnittelussa voi aiheuttaa kaaoksen ja vaaratilanteita.

– Liikennejärjestelmäsuunnittelu lisää tienkäyttäjien turvallisuutta. Vaikka tienkäyttäjien turvallisuutta on pyritty parantamaan lukuisin keinoin, ollaan kuitenkin vielä kaukana tavoitteista.

– Hyvin toimiva joukkoliikenne voi auttaa vähentämään yksityisautoilua ja pienentämään täten autoilun aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

– Jos pyöräilyyn on hyvät mahdollisuudet ja reitit, saattaa yhä useampi innostua kulkemaan esimerkiksi työmatkansa pyörällä. Tämä vähentää liikkumisen ympäristövaikutuksia. Hyötyliikunta on hyvä keino pitää omaa kuntoa yllä ja mikäpä olisikaan parempaa hyötyliikuntaa kuin pyöräily?

Liikennejärjestelmäsuunnittelu vaatii pitkäjänteistä suunnittelua

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa korostuu pitkäjänteinen suunnittelu ja suunnitelmat laaditaankin pitkällä tähtäimellä – esimerkiksi Helsingissä tähdätään liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta jo katse vuoteen 2050. Suunnitelmat ovat kuitenkin vasta raameja, koska liikennejärjestelyjen yksityiskohdista päätetään vasta myöhäisemmässä vaiheessa tehtäessä muita suunnitelmia sekä toteutettaessa näitä liikennejärjestelmäsuunnittelun aikana aikaansaatuja raameja. Voitaisiinkin sanoa, että liikennejärjestelmäsuunnitelma on se luuranko, joka saa ”lihansa” ympärilleen suunnitteluun liittyvistä yksityiskohdista sekä muista suunnitelmista ja suunnitelmien toteutuksesta.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu vaikuttaa niin kovin moneen elämän osa-alueeseen, ettei siihen voi suhtautua ylimalkaisesti. Usein sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja tämä pätee kyllä erityisen hyvin liikennejärjestelmäsuunnitteluun, joka parhaimmillaan parantaa ihmisten hyvinvointia, vähentää onnettomuuksia ja kannustaa ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä. Hyvällä suunnittelulla voikin olla positiivisia vaikutuksia niin ihmisiin kuin ympäristöömmekin – sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointi ei olekaan mikään vähäpätöinen juttu, minkä vuoksi myöskään liikennejärjestelmäsuunnittelu ei ole mikään mitätön juttu.

Lait ja koulutus

Erilaiset lait ohjaavat yhteiskuntamme toimintaa ja näin on asianlaita myös liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta – monet lait ohjaavat myös liikennejärjestelmäsuunnittelua. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa korostetaan liikkumismahdollisuuksien, liikenneverkkojen, yhdyskuntarakenteiden sekä liikennepalveluiden näkökulmaa. Suunnitelmien avulla voidaan kehittää pyöräilemisen, kävelemisen ja joukkoliikenteen kilpailukykyisyyttä. Samanaikaisesti voidaan parantaa maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista. Voidaankin siis sanoa, ettei ole lainkaan yhdentekevää millaisia päätöksiä tämän osa-alueen suunnittelussa tehdään. Alan koulutukseen ja alan osaajien ammattitaitoon tulisikin kiinnittää erityistä huomiota, jotta voisimme olla varmoja siitä, että käytämme kaiken mahdollisen osaamisen ja resurssit liikennejärjestelmäsuunnittelun tarvitsemalla tavalla. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on niin tärkeä juttu, ettei sitä kannata jättää puolitiehen tai hoitaa vasemmalla kädellä!